Blog

9. septembra 2020

Legalizácia stavieb

V prípade, že sa stavba začne stavať pred tým, ako stavebný úrad schváli výstavbu podľa žiadosti zaslanej na stavebný úrad, označuje sa takáto stavba za nelegálnu. Stavebný úrad má právo nariadiť odstránenie tejto stavby. Preto treba najskôr podniknúť všetky kroky nutné […]
5. septembra 2020

Autorský dozor

Čo sa rozumie pod pojmom autorský dozor? Ide o relatívne nový výraz a stavebný zákon ho definuje ako činnosť autorizovanej osoby, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva autorský dohľad nad uskutočňovanou stavbou.  Pod autorským dozorom sa rozumie kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie. V prípade […]