ŠTÚDIA

Prvotná forma projektovej dokumentácie, na základe ktorej klient získa reálnu predstavu o dispozícii a tvare rodinného domu a o možnostiach realizácie projektu.

Súčasťou architektonickej štúdie je zjednodušený návrh a pôdorys Vášho projektu a viaceré vizualizácie. Môže byť osadená do konkrétneho prostredia (v prípade, že máte vybraný pozemok), ale nie je to podmienkou.

Už v prvotnej fáze zohľadňujeme všetky dôležité detaily ako ideálnu orientáciu domu, zabezpečenie energetickej úspornosti, okolitú zástavbu a vegetáciu či pohyb slnka v rôznych ročných obdobiach.

V prípade, že ide o komplikované zadanie, je potrebná konzultácia na stavebnom úrade, kde predstavíme Váš stavebný zámer, prípadne je podaná žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, kedy sa stavebný úrad oficiálne vyjadrí k Vášmu stavebnému zámeru.

 
 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Po odsúhlasení architektonickej štúdie vypracujeme komplexný projekt pre stavebné povolenie, ktorý zahŕňa okrem architektúry aj všetky ostatné profesie – statika, projekt elektroinštalácie, vykurovania, zdravotechniky, energetické hodnotenie stavby a ďalšie profesie.

Súčasťou projektu pre stavebné povolenie môžu byť aj ďalšie, ako projekt požiarnej ochrany, výkaz výmer a rozpočet, rekuperácia a pod. Na základe tohto projektu udeľuje stavebný úrad stavebné povolenie.

Počas celého procesu projektovania prebiehajú konzultácie a odsúhlasovanie riešení, aby sme projekt „ušili“ presne na mieru pre Vás. Riešime spolu napríklad technické záležitosti, ako je kúrenie, statické riešenia, typ krovu, ale aj stavebné materiály, ktoré preferujete.

Projektovanie nám zaberie približne 6 – 8 týždňov.

REALIZAČNÝ PROJEKT

Detailná projektová dokumentácia vrátane podrobných profesií, ktorú je možné vypracovať na vyžiadanie klienta alebo pri rodinných domoch umiestnených v atypickom prostredí, stiesnených podmienkach, svahu a pod.

Oproti projektu na stavebné povolenie je realizačný projekt podrobnejší, doplnený o riešenia jednotlivých konštrukcií, skladieb a pracovných úloh. Obsahuje aj klampiarske a zámočnícke práce, podrobný prehľad typov okien a dverí či zoznam položiek pre jednotlivé realizačné firmy. Pri stavbe štandardných rodinných domoch zvyčajne postačuje na realizáciu projekt pre stavebné povolenie.

 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie si môžete vybaviť buď sami, alebo môžete využiť službu inžiniering a starosti s behaním po úradoch nechať na nás.

Služba inžiniering zastupuje klienta na všetkých potrebných úradoch, zabezpečuje získanie potrebných povolení a kompletné vybavenie stavebného konania.

AUTORSKÝ DOZOR

Počas stavby môžete využiť službu autorského dozoru, kedy je architekt prizvaný na kontrolný deň na stavbu. Dohliadneme na to, aby bol Váš budúci domov postavený presne podľa Vašich predstáv v súlade s projektovou dokumentáciou.

Ide najmä o konzultácie so stavebnou firmou, ako postupovať pri realizácii stavby, na čo si dať pozor a vyhodnotenie rôznych alternatív. Pre klienta je vždy výhodou mať po boku architekta, s ktorým sa vie poradiť, odkontrolovať postupy stavebnej firmy a sledovať priebeh celej stavby odborným okom.

 
 

LEGALIZÁCIA STAVIEB

V prípade, že máte na svojom pozemku stavbu, ktorá nie je zavkladovaná v katastri a pred jej stavbou nebolo vydané stavebné povolenie, takáto stavba sa označuje za nelegálnu, alebo aj čiernu stavbu.

Legalizácia stavieb je dlhý a náročný, nie však nemožný proces. Nechajte starosti a úrady na nás!

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Ak dôjde počas realizácie k väčším zmenám, ktoré vedú k značnej zmene stavby pred jej dokončením, pre úspešnú kolaudáciu domu je nevyhnutné prepracovanie projektovej dokumentácie. Náš architekt zakreslí priamo na stavbe do dokumentácie existujúci stav, ktorý nanovo predloží stavebným úradom na posúdenie. Až po schválení zakreslených zmien je možná kolaudácia rodinného domu.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!